GDPR


ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR


V tomto dokumentu jsou uvedeny informace o zásadách zpracování osobních údajů společnosti Mgr. Jan Větrovský, IČO: 71109218, Dukelská 963/17, 290 01 Poděbrady, Kontaktní e-mail: jan.vetrovsky@email.cz, Kontaktní telefon: 776 838 725 (dále jen správce), podle kterých zpracovává osobní údaje registrovaných klientů, účastníků, lektorů, cvičitelů, dodavatelů, odběratelů, obchodních partnerů, brigádníků a dalších osob (dále jen subjekt), a přístupu společnosti ke zpracování a ochraně osobních údajů.

1. Úvodní informace

1.1. Správce zpracovává osobní údaje subjektů v rámci naplňování úkolů souvisejících s výkonem své podnikatelské činnosti, její realizací, administrací všech aktivit a agend.

1.2. Správce ode dne 25. 5. 2018 zpracovává osobní údaje subjektů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR).

1.3. Subjekt osobních údajů poskytuje správci své osobní údaje zákonným způsobem v závislosti na účelu jejich zpracování: pro splnění právních povinností správce, pro účely oprávněných zájmů správce, pro splnění smlouvy mezi subjektem a správcem, pro jiné účely se souhlasem subjektu se zpracováním jeho osobních údajů.

1.4. Souhlas se zpracováním osobních údajů je subjektem osobních údajů udělován v případě, kdy nelze pro účel zpracování použít jiný právní titul. Správce přijímá souhlas subjektu údajů jako svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost předcházejícího zpracování osobních údajů subjektu, vycházejícího z jím dříve uděleného souhlasu. Před udělením souhlasu je subjekt údajů informován. Odvolání souhlasu je stejně snadné jako jeho poskytnutí.

2. Účel zpracování osobních údajů subjektů osobních údajů

2.1. Osobní údaje subjektů osobních údajů musí být shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

2.2. Správce dále zpracovává osobní údaje subjektů k zabezpečení svých smluvních vztahů, vedení účetnictví a personální a mzdové agendy.

3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

3.1. Správce shromažďuje, zpracovává a uchovává následující kategorie osobních údajů subjektů:

3.1.1. adresní a identifikační osobní údaje – zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, telefonní číslo, e-mail, doručovací adresu, bankovní údaje;

3.1.2. popisné osobní údaje – zejména údaje subjektu vztahující se k řešené agendě, smluvnímu vztahu;

3.1.3. jiné údaje – např. fotografie, kamerové záznamy.

4. Způsob zpracování a uchování osobních údajů a doba jejich uložení u správce

4.1. Správce zpracovává osobní údaje subjektu manuálně či automatizovaným způsobem a zabezpečeně je uchovává v listinné či elektronické podobě po dobu stanovenou zákonem. V návaznosti na účel zpracování jsou některé osobní údaje subjektu vedeny v informačních systémech správce.

5. Předání osobních údajů

5.1. Správce může získané osobní údaje subjektu, včetně údajů citlivých, předat třetí osobě jen na základě zákonného titulu, zejména pro splnění úkolu vyplývajícího z právního předpisu.

5.2. Se souhlasem subjektu, resp. v případě, že účinně nevznese námitku po obdržení oznámení, mohou být jeho osobní údaje předány i dalším subjektům.

6. Práva subjektu osobních údajů

6.1. Subjekt údajů na základě žádosti obdrží od správce veškeré informace o zpracování jeho údajů, a to stručným, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků.

6.2. Pokud se osobní údaje, týkající se subjektu údajů, získávají přímo od něho, poskytne mu správce okamžiku získávání osobních údajů tyto informace: totožnost a kontaktní údaje správce; účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro jejich zpracování; oprávněné zájmy správce v případě, že je zpracování založeno na tomto zákonném titulu; případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně případného zpracovatele; případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci včetně odkazu na vhodné záruky; skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do budoucí smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů; skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů; dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy u správce, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby; existenci práva požadovat od správce přístup k osobním údajům, týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů; pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů, existenci práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním; možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6.3. Pokud správce hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu.

6.4. správce nemusí subjektu osobních údajů informace o zpracování poskytovat tehdy, pokud subjekt údajů již uvedené informace má, a do té míry, v níž je má.

6.5. Jestliže osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, poskytne mu správce stejné informace a navíc: kategorie dotčených osobních údajů; zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů.

6.6. Subjekt osobních údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo jiná osoba, která pro správce zpracovává osobní údaje, provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s GDPR, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Nevyhoví-li správce nebo příslušný zpracovatel žádosti, může se subjekt osobních údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, přičemž právo subjektu obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů tím není dotčeno.

6.7. Subjekt osobních údajů má tato další práva:

6.7.1. získat od správce, jsou-li pro to splněny podmínky, informace o zpracování jeho osobních údajů (informace o totožnosti a kontaktní údaje správce, o účelech zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a zákonném základu pro zpracování, o případných příjemcích osobních údajů a další informace, nezbytné pro zajištění transparentního a korektního zpracování jeho osobních údajů);

6.7.2. získat od správce přístup k osobním údajům, tj. získat od správce potvrzení o tom, zda tato zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a je-li tomu tak, má subjekt osobních údajů právo získat přístup k těmto osobním údajům a na další informace v zákonném rozsahu;

6.7.3. na opravu svých nesprávných osobních údajů, resp. na doplnění neúplných osobních údajů;

6.7.4. na výmaz svých osobních údajů, pokud byly splněny zákonné podmínky, např. pokud osobní údaje již nejsou potřeba k účelům, pro něž byly získány nebo se jinak zpracovávaly, nebo např. pokud subjekt odvolá svůj souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány;

6.7.5. na omezení zpracování osobních údajů správce, jsou-li splněny zákonné podmínky;

6.7.6. na přenositelnost údajů, tj. na získání osobních údajů, které se ho týkají a které správci poskytl, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;

6.7.7. vznést kdykoli námitku z důvodů jeho konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají;

6.7.8. nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, vč. profilování, neudělí-li k tomu subjekt souhlas, kromě případů, kdy automatizované zpracování ukládá právní předpis;

6.7.9. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6.8. Správce je oprávněn vyžadovat od subjektu osobních údajů při podání žádosti o naplnění některého z výše uvedených práv jeho osobní identifikaci.

6.9. Správce je oprávněn v případech, které vymezuje právní předpis, za poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajích subjektu požadovat přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Subjekt osobních údajů může veškeré informace ke zpracování svých osobních údajů získat osobně, případně způsobem, při kterém se zajistí dostatečná identifikace subjektu. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se na nás můžete obracet prostřednictvím e-mailu jan.vetrovsky@email.cz .