Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen " obchodní podmínky ") se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu www.centrumzdravehopohybu.cz umístěného na rozhraní www.centrumzdravehopohybu.cz (dále jen " webové rozhraní ") mezi podnikatelem:

 • Předsedou se stal Mgr. Jan Větrovský, Dukelská 963/17, Poděbrady 29001

 • IČ: 71109218

 • adresa pro doručování: Dukelská 963/17, Poděbrady 29001

 • telefonní číslo: +420 7776838725

 • kontaktní e-mail: jan.vetrovsky@email.cz jako prodávajícím
  a kupujícím
  jako kupujícím
  (oba dále společně též jen jako " smluvní strany ").

1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy či další smlouvy zde uvedené (dále jen jako "smlouva") prostřednictvím webového rozhraní.

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylky od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních. Znění obchodních podmínek může prodejce měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních podmínek se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem, Zásadami ochrany osobních údajů, a dále podmínkami a pokyny pro toto rozhraní zejména při uzavírání smluv. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právní předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen " občanský zákoník ").

1.3. Tyto obchodní podmínky jsou chráněny, kteří jsou podnikateli, a právnické osoby. Na smlouvě uzavírané se spotřebitelem se neuplatňují tyto obchodní podmínky, ale Všeobecné obchodní podmínky.

1.4. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupujícím celé kupní ceny, ale dříve než zboží převezme.

1.5. Zasláním objednávky souhlasím, že se s těmito obchodními podmínkami souhlasí a že s jejich obsahem souhlasí.

2. Objednávka a uzavření smlouvy

2.1. Na rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Prezentace zboží uvedená na rozhraní je informativního a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 1 písm. 2 občanského zákoníku . Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím.

2.2. provést objednávku prostřednictvím webového rozhraní, případně jiným způsobem na webovém rozhraní nebo dle dohod smluvních stran. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu ). Kupující je povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zadáním platného identifikačního čísla do objednávky.

2.3. Prodávající není povinen potvrdit objednávku. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn si objednávku ověřit v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodejce odmítnout.

2.4. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy bylo doručeno přijaté závazné objednávky ze strany prodávajícího.

2.5. V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50 % z ceny zboží. Pokud již prodejce vynaložil v souvislosti se smlouvou náklady, náleží mu rovněž náhrada za tyto účelně vynaložené náklady v plné výši.

3. Dodací podmínky

3.1. Prodávající je povinen dodat zboží dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady v českém jazyce.

3.2. Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží kupujícímu považujem za dodání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

3.3. Před převzetím zboží je povinen potvrdit neporušenost obalu zboží a případné závady oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí nárok na nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

3.4. Neprodleně po převzetí zboží je povinen potvrdit zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je povinným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.

3.5. Nepřevzetím zboží ze strany objednávky není dotčeno právo prodávajícího zaplatit úhradu kupní ceny v plné výši.

4. Platební podmínky

4.1. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodejce mimo dalších způsobů uvedených na rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některý z níže uvedených způsobů:

 • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru (na jedné z poboček prodejce uvedených na webovém rozhraní);
 • bezhotovostně před dodáním zboží on-line platební kartou prostřednictvím platební brány Comgate,
 • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího na základě zálohové faktury;
 • bezhotovostně po dodání zboží převodem na bankovní účet prodávajícího na základě daňového dokladu (faktury) v době splatnosti uvedené na faktuře.

Prodávající je oprávněn neumožnit platbu zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je faktura zaslána elektronicky na e-mail kupujícího.

4.2. Při platbě v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě je platná do pěti dnů od přijetí objednávky, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněným okamžikem připsání příslušných částek na účet prodejce.

4.3. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.

4.4. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávajícím rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných dluhů kupujícího.

4.5. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že se vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud není kupována žádná do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).

5.2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupujícím v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny. Zároveň má v tomto případě prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny zboží.

5.3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodejcem v dodání s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.

5.4. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

5.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní strany.

5.6. Byl-li společně se zbožím poskytnutý dárek, pozbývá darovací smlouvu odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí Reklamačním řádem.

7. obchodního tajemství a obchodní politiky Ochrana prodejce

7.1. Při projednávání smluv a jejím plnění mohou být kupujícímu sdělené informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

 • uchovávat jako důvěrné;
 • neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osoby;
 • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
 • nevyužít v jiným poškozujícím způsobem.

7.2. Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných prodávajícímu.

8. Registrace na webovém rozhraní

8.1. Registrace prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu je povinen uložit v tajnosti. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osoby.

8.2. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly součástí nepravdivé nebo neúplné údaje, může prodejce bez náhrady zrušit. V případě změn v údajích kupujícího doporučuje prodávající provést jeho bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

8.3. pomocí uživatelského účtu může kupovat především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na dalším rozhraní.

8.4. Kupující bere na vědomí, že má právo kupujícího kupujícího bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím jeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

9. Ochrana autorských práv, odpovědnost a užívání webového rozhraní

9.1. Obsah webových stránek umístěných na webových podmínkách rozhraní (texty včetně obchodních, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn autorským právem prodejce nebo právy dalších osob. Obsah nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu prodejce či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či platné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

9.2. Prodávající nese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní uživatelského používat postupy, které mohou narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

9.3. Pokud se webového rozhraní kupuje při spuštění libovolného užívání nezákonného či neetického jednání, je prodejce oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit přístup kupujícího na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je povinen dále uhradit prodávajícímu škodu, která jednáním kupujícího dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Poskytovatel daru na to, že kliknutí na některé odkazy na konkrétním rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem (s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží).

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 8.8.2023.